Syntax Highlighter 사용하기

사용 빈도가 적다보니, 사용법을 잊곤해서 간단한 사용방법을 적어 보았다. pre 태그 사용시

textarea 태그 사용시

언어별 실제 사용하는 CSS 클래스 명칭 언어 클래스명칭 C++ cpp, c, c++ C# c#, c-sharp, csharp CSS css Delphi delphi, pascal Java java Java Script js, jscript, javascript PHP php Python py, python Ruby rb, ruby, rails, ror Sql sql VB vb, vb.net XML/HTML xml, html, xhtml, xslt